AVÍS LEGAL

Llegeixi acuradament el present document. El mateix es constitueix com l'Avís Legal i les Condicions d'Ús que regulen l'accés, navegació i ús de la web de la societat mercantil, "COMUNIDAD FILMIN, S.L." (d'ara endavant, FILMIN) situada a la URL www.filmin.cat (d'ara endavant, el “Lloc web”).

L'accés, navegació i utilització d'aquesta pàgina web implica per la seva banda l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat a aquest efecte.

La seva observança i compliment serà exigible a qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web. Si vostè no està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web.

1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

"COMUNIDAD FILMIN, S.L." (d'ara endavant, FILMIN) és una societat amb C.I.F. B-64.582.471, i amb domicili a C/ Plató, núm. 26, 08006, de Barcelona (Espanya). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 39.697, foli 71, full B-351-414. Per comunicar-se amb FILMIN, de manera directa i efectiva, podrà dirigir-se a l'adreça de correu electrònic: contacte@filmin.cat

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents Condicions regulen l'accés als continguts i tots els serveis i productes oferts per FILMIN a través del seu Lloc web, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris. No obstant això, FILMIN es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc web, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització.

L'accés i utilització dels continguts i serveis després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l'acceptació de les mateixes. Sense perjudici de l'anterior, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les presents condicions d'ús i, en cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre les condicions generals.

Abans d'utilitzar, reservar i/o contractar aquests productes o serveis específics oferts per FILMIN, l'Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si escau, a aquest efecte per FILMIN. La utilització, reserva i/o la contractació d'aquests productes o serveis específics, implica l'acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per FILMIN en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació. L'accés, navegació i ús del Lloc web comporten i suposen l'acceptació per part de l'Usuari del present Avís Legal i les Condicions d'Ús que inclou.

En aquest sentit, s'entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc web.

3. ACCÉS I SEGURETAT

L'accés als continguts bàsics sobre els serveis proporcionats per www.filmin.cat té caràcter gratuït, si bé l'accés als serveis i continguts oferts a FILMIN per tercers a través del Lloc web estan subjectes a registre, contractació prèvia i al pagament d'una quantitat, la qual cosa s'especificarà en les seves pròpies condicions de contractació. Queda prohibit l'accés al Lloc web per part de menors d'edat, tret que comptin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l'accés realitzat per un menor al Lloc web s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

L'accés i navegació a través del Lloc web no requereix registre. No obstant, l’accés a la visualització, utilització i/o contractació de determinats productes i/o serveis podrà requerir l'alta prèvia d'aquest Lloc web mitjançant la selecció per part de l'Usuari, d'identificador i contrasenya.

La contrasenya, personal i intransferible, haurà de ser generada per l'Usuari d'acord a les regles de robustesa i complexitat que s'estableixin a cada moment per FILMIN. La contrasenya creada per l'Usuari tindrà una validesa temporal limitada. Si l'Usuari selecciona una contrasenya que no compleixi amb els requisits mínims conforme a la Política de Contrasenyes aprovada i vigent a FILMIN, l'Usuari serà avisat d'aquest incompliment i dels condicionaments que ha de reunir aquesta contrasenya per a una efectiva validesa de l'alta de l'interessat al Registre d'Usuaris de FILMIN.

No obstant això, el Lloc web disposa de les funcionalitats necessàries perquè l'Usuari pugui canviar la seva contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospiti o constati que s'hagi produït el trencament de la confidencialitat de la contrasenya.

La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible. L'Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a la pròpia entitat FILMIN. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat com a Usuaris registrats de FILMIN, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il·lícita del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata als gestors del Lloc web qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, la pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, FILMIN quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El present Lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'Usuari pel Lloc web o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del Lloc web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dits drets per part de FILMIN. L'Usuari disposa d'un dret d'ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d'acord amb aquestes Condicions Generals.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de FILMIN o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de FILMIN o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació prèvia, expressa i per escrit, l'accés o ús del Lloc web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l'Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o servei inclosos en el Lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de FILMIN o, si escau, del titular dels drets corresponents.

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions Generals. L'Usuari s'obliga així mateix a abstenir-se d'utilitzar el Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a l'establert en les Condicions Generals. En utilitzar els Serveis, l'Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers, a través dels serveis proporcionats per www.filmin.cat, qualsevol tipus de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat online ni cadenes de missatges i a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels Serveis proporcionats per www.filmin.cat, informacions, missatges, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu:

a) incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;
b) de qualsevol mode contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l'ordenament jurídic;

c) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes;
d) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat;
e) incorporin missatges delictius, violents o degradants;
f) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
g) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
h) es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
i) violin els secrets empresarials de tercers;
j) siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
k) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;

l) provoquin per les seves característiques (format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament dels Serveis.


L'entitat FILMIN es reserva el dret d'excloure a l'Usuari del servei actiu, sense previ avís, en cas que dugui a terme alguna de les activitats anteriors contràries a la llei, i en conseqüència, a exercitar les accions legals que consideri oportunes. En qualsevol cas, FILMIN no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a la disposició de tercers pels Usuaris, excepte en els supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

En el cas que l'Usuari enviï informació de qualsevol tipus a FILMIN a través del Lloc web, mitjançant els canals disposats a tal fi en el propi Lloc web, l'Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers. L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a FILMIN per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, assolint aquesta responsabilitat sense restricció alguna l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES DEL SERVEI

FILMIN manté tots els esforços possibles per garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del Lloc web. No obstant això, FILMIN, en ocasions, podria no garantir en tot moment els aspectes citats amb anterioritat, quelcom del que no es farà responsable.

No obstant això, FILMIN declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

En relació amb els serveis actius o a qualsevol altre Contingut pel qual sigui preceptiu el registre, FILMIN podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d'inactivitat o inutilització dels mateixos. En concret, FILMIN podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit al citat Contingut.

FILMIN no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del seu control, i/o degudes a una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i/o que tinguin per origen causes de força major.

Sense perjudici de l'establert en l'article 1.105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i a l'efecte de les presents condicions generals, tots aquells casos esdevinguts fora del control de FILMIN, tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc., i l'atac per part de furoners o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que FILMIN hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d'acord amb l'estat de la tecnologia.
FILMIN tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l'Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos. En el cas que la interrupció que s'efectuï tingui caràcter definitiu, no queda garantida la disponibilitat de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. No obstant això, aquesta circumstància es notificarà prèviament als Usuaris. Sense perjudici de l'anterior, independentment de la causa, FILMIN no assumirà responsabilitat alguna per la pèrdua d'informació, ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.


FILMIN tendrá derecho, sin que exista indemnización alguna al Usuario por estos conceptos, a suspender temporalmente los servicios y Contenidos del Sitio Web para efectuar operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de los mismos. En el supuesto de que la interrupción que se efectúe tenga carácter definitivo, no queda garantizada la disponibilidad de la información almacenada en los distintos servicios, no obstante, dicha circunstancia se notificará previamente a los Usuarios. Sin perjuicio de lo anterior, independientemente de la causa, FILMIN no asumirá responsabilidad alguna por la pérdida de información, ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante.

FILMIN no es fa responsable de la utilització que l'Usuari realitzi dels serveis i productes del Lloc web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del Lloc web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. En cas que existissin Continguts per a adults, és responsabilitat de l'Usuari, o dels seus representants legals, limitar l'accés als menors d'edat que estiguin al seu càrrec, amb els mecanismes que el propi navegador d'Internet o altres serveis de tercers posen a la seva disposició.

Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a FILMIN perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que FILMIN pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquestes condicions o les condicions particulars que siguin aplicables.

8. ENLLAÇOS

Enllaços a altres pàgines Web

En cas que en el Lloc web l'Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., aquests serien gestionats per tercers. FILMIN no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del Lloc web.

En conseqüència, FILMIN no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web. En concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines Web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a FILMIN per tal de que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a la mateixa.

L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre FILMIN i el responsable del Lloc web aliè.

Enllaços en altres pàgines Web amb destinació al Lloc web

Si qualsevol Usuari, entitat o Lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc web haurà d'atenir-se a les següents estipulacions:

L'enllaç solament es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del Lloc web, excepte autorització expressa i per escrit de FILMIN.

L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del Lloc web i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc web.

En cap cas, tret que FILMIN ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el Lloc web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc web, incloure-ho com a part del seu Web o dins d'un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web. A la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que FILMIN ha autoritzat tal enllaç, tret que FILMIN ho hagi fet prèviament, de manera expressa i per escrit.

SSi l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al Lloc web correctament desitgés incloure a la seva pàgina Web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de FILMIN i/o del Lloc web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit. FILMIN no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc web des d'aquelles pàgines Web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.


FILMIN no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web. FILMIN no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc web. En concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

9. POLÍTICA DE COOKIES

La Política de cookies (galetes) de www.filmin.cat queda determinada per l'establert en el document de POLÍTICA DE COOKIES.

10. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat de www.filmin.cat queda determinada per l'establert en el document de POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

11. DURADA I MODIFICACIÓ

FILMIN podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal, o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris. La vigència temporal d'aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que aquests termes i condicions siguin modificats total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l'Avís legal modificat. Amb independència del que es disposa en les condicions particulars, FILMIN podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir indemnització alguna.

12. GENERALITATS

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l'Avís legal. En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquest Avís legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís legal fos(sin) considerada(es) nul·la(es) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l'Avís legal. El no exercici o execució per part de FILMIN de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.

13. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les relacions establertes entre FILMIN i l'Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa espanyola vigent. FILMIN i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la societat mercantil, "COMUNIDAD FILMIN, S.L." (d'ara endavant, FILMIN), li comunica que:

1. Les dades personals facilitades per Vostè a través del present Lloc web de titularitat de FILMIN s'incorporaran als fitxers de titularitat de FILMIN, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. La finalitat d'aquests fitxers és la gestió dels usuaris del Lloc web, la gestió dels serveis oferts a través d'aquest lloc i, si escau, la gestió, desenvolupament i compliment de la relació establerta entre FILMIN i els qui aportin les seves dades personals a través del Lloc web. Igualment, FILMIN tractarà les dades per gestionar les consultes que rebi a través del Lloc web per part dels usuaris del mateix, per a l'enviament, als mateixos i per diferents mitjans, d'informació d'utilitat o interès relativa a articles, esdeveniments i publicacions, publicitàries i d'informació comercial, sobre l'empresa, les seves activitats, concursos, productes, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa. En cas de facilitar-nos dades curriculars, li informem que les seves dades seran tractades amb la finalitat d'atendre el seu oferiment professional i gestionar els processos de selecció. En aquest sentit, si desitja continuar participant en els nostres processos de selecció, li preguem que procedeixi a l'actualització de les seves dades.

2. Així mateix, li informem que les dades facilitades podran ser comunicades a les societats que col·laboren amb FILMIN, per al compliment de les mateixes finalitats informades amb anterioritat.

3. En resposta a la preocupació de FILMIN per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s'han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s'han implementat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través de www.filmin.cat.

4. Vostè garanteix que les dades aportades són veritables. Tanmateix, i en qualsevol cas, FILMIN no assumirà responsabilitat alguna, ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant que puguin derivar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, Vostè garanteix que ha informat a dit tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a FILMIN per a les finalitats assenyalades.


5. Quan les dades personals siguin recaptades a través del formulari, serà necessari que Vostè aporti, almenys, aquelles marcades amb un asterisc, ja que, si no se subministressin aquestes dades considerades necessàries, FILMIN no podrà acceptar i gestionar el servei Web o consulta formulada.

6. Perquè la informació que contenen els fitxers de FILMIN estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als usuaris que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal facilitades en el seu moment.

7. FILMIN es reserva el dret a modificar les presents condicions de la seva Política de Protecció de Dades, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació serà inclosa en les presents condicions i publicada al Lloc web al qual tindran accés tots els Usuaris, de conformitat amb les condicions establertes en l'Avís Legal de la mateixa.


8. Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, vostè pot dirigir-se per escrit a la següent adreça: "COMUNIDAD FILMIN, S.L." a C/ Plató, núm. 26, 08006 de Barcelona.

9. De conformitat amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques en el futur, per part de FILMIN, podrà manifestar aquest desig enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: contacte@filmin .cat

POLÍTICA DE COOKIES

Li informem que a www.filmin.cat utilitzem cookies (galetes) a fi de facilitar l'ús i navegació a través de la pàgina web i millorar la qualitat de la pàgina d'acord als hàbits i estils de navegació dels usuaris.

1. QUÈ SÓN LES COOKIES?

Són fitxers que es descarreguen a l'ordinador, smartphone o tauleta tàctil de l'usuari quan accedeix a una pàgina web, i permeten al titular d'aquesta pàgina emmagatzemar o recuperar determinada informació sobre múltiples variables, com per exemple: el nombre de vegades que la pàgina ha estat visitada per l'usuari, garantir la sessió de l'usuari mentre navega per la pàgina, etc. És necessari assenyalar que el bloqueig de la totalitat de les cookies pot inhabilitar certs serveis i funcionalitats HYPERLINK "http://www.filmin.cat/"www.filmin.cat. Més informació sobre www.filmin.cat a:

Avís legal del lloc web y i Política de protecció de dades del lloc web

2. TIPOLOGIA DE COOKIES

A continuació oferim informació sobre el tipus de cookies utilitzades a www.filmin.cat i la finalitat de les mateixes:

2.1. Tipus de cookies segons l'entitat que les gestioni

Segons qui sigui l'entitat que gestioni l'equip o domini des d'on s'envien les cookies i tracti les dades que s'obtinguin, podem distingir:
Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des de www.filmin.cat.
Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies, com www.google.com, www.youtube.com o www.twitter.com.

2.2. Tipus de cookies segons el termini de temps que romanen activades en el terminal

Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Com el seu propi nom indica, aquestes cookies s'emmagatzemen en el seu terminal fins que finalitza la sessió de navegació de l'usuari.
Cookies persistents: Són un tipus de cookies en les quals les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie. Aquest període pot anar d'uns minuts a diversos anys.

2.3. Tipus de cookies segons la seva finalitat

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o la plataforma i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple: controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials com Twitter, Facebook, Google+ o Youtube. Es tracta de cookies de sessió i persistents.
Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com per exemple: el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc. Tercers com Google o Facebook usen aquest tipus de cookies de personalització persistents respecte dels seus serveis. Per a més informació: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html y i https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Cookies analítiques: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la nostra web. Per a això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web, amb la finalitat de millorar-la.

A www.filmin.cat s'utilitzen cookies analítiques, pròpies, de sessió i persistents, per a aquesta finalitat, concretament cookies de Google Analytics que tenen diferents terminis de caducitat en funció de la informació que ens ofereixen. Tercers com Google o Facebook també usen aquest tipus de cookies analítiques de sessió i persistents. Per a més informació: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html y i https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

3. QUI UTILITZA LES COOKIES?

La informació que es recapta a través de les cookies d'una pàgina web pot ser utilitzada tant pel titular de la pàgina web com per un tercer que presti un servei al titular. En aquest sentit, la informació de les cookies utilitzades a www.filmin.cat és tractada per l'entitat, "Comunidad Filmin, S.L." i per tercers, com Google o Facebook respecte del comportament d'usuaris.

4. GESTIÓ DE LES COOKIES

Tenint en compte la informació facilitada a través de la present Política de cookies, a continuació li oferim informació sobre com pot dur a terme la gestió de les cookies utilitzades a www.filmin.cat a través de les diferents opcions que ofereixen els navegadors més comuns (Explorer, Firefox i Chrome). Si s'impedeix la instal·lació de totes les cookies de la pàgina web, algunes funcionalitats de la mateixa, així com alguns continguts, poden veure's afectats.

4.1. Com visualitzar les cookies

Tots els navegadors ofereixen a l'usuari la possibilitat de buscar i visualitzar les cookies que instal·la un determinat lloc web, obtenir informació relativa a la durada de les mateixes i la possibilitat d'eliminar-les, tal com s'indica al següent apartat. A continuació, es mostren una sèrie d'enllaços informatius sobre aquesta qüestió, sobre la base dels navegadors més utilitzats:

4.2. Com desactivar o eliminar les cookies

Per desactivar, restringir, bloquejar o eliminar les cookies, l'usuari haurà de modificar la configuració del navegador que utilitzi al seu terminal, ja sigui ordinador, smartphone o tauleta tàctil. Amb caràcter general els navegadors ofereixen les següents opcions de configuració en relació a la instal·lació de cookies:
· Que el navegador rebutgi totes les cookies, i per tant, que no s'instal·li cap cookie de cap pàgina web al seu terminal.
· Que el navegador li avisi abans que es produeixi la instal·lació de la cookie perquè vostè decideixi si accepta o no la instal·lació de la mateixa.
· Que el navegador únicament rebutgi les cookies de tercers dels llocs web que visita, però no les utilitzades pel lloc web pel qual vostè navega.

· L'opció de navegació en mode privat, mitjançant la qual les cookies s'instal·len en el terminal, però s'eliminen de manera automàtica quan finalitza la navegació per la pàgina web: Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=es, Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-navega-en-la-web-singuardar-in?redirectlocale=en US&as=u&redirectslug=Private+Browsing&utm_source=inproduct, Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/help-protect-yourself-ie-10?ocid=IE10_priv_browsing#firstTabControl=tab1